محتوای اپلیکیشن

جهت مشاهده محتوای اپ پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید

درس ها

ریاضی به زبان ساده هفتم

نام استاد : زهره کریمی نژاد

توضیحات: ریاضی به زبان ساده هفتم

آزمایشگاه

نام استاد : آزمایشگاه (فاقد استاد مستقیم)

توضیحات: علوم شیمی 1-اتم و الفبای مواد در این آزمایش با قرار دادن تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها در آرایش اتمی می توانید انواع اتم های جدول تناوبی عناصر را بسازید و بار خالص و عدد جرمی را مشاهده نمایید تا به درک بهتر شما از آرایش های اتمی منجر گردد. 2-مواد پیرامون ما در این ازمایش میتوانید حالت های مختلف ماده(جامد،مایع،گاز)را برای ملکولهای نمونه متان،اکسیژن ،آرگون و آب انتخاب و با کاهش و افزایش حرارت رفتار حالت های مختلف این مواد را در ظرف نمونه استاندارد مشاهده نمایید. در آزمایشی دیگر نیز با فشار دسته تلمبه،تاثیر افزایش و کاهش فشار بر رفتار ماده را مشاهده نمایید. و در اخرین آزمایش نیز نمودار تغییر فاصله اتم ها نسبت به انرژی پتانسیل قابل اندازه گیری می باشد. 3-اصول حالات ماده در این ازمایش میتوانید حالت های مختلف ماده(جامد،مایع،گاز)را برای ملکولهای نمونه متان،اکسیژن ،آرگون و آب انتخاب و با کاهش و افزایش حرارت رفتار حالت های مختلف این مواد را در ظرف نمونه استاندارد مشاهده نمایید.

ریاضی هفتم

نام استاد : مجید اقبالی,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 24 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان اقبالی و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - فیزیک هفتم

نام استاد : سرکار خانم الیاسی

توضیحات: این درس شامل 5 فصل می باشد که در مجموع 19 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس سرکار خانم الیاسی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - شیمی هفتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 2 فصل می باشد که در مجموع 2 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هفتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.4 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

تمرین ها

علوم - فیزیک هفتم

نام استاد : سرکار خانم الیاسی

توضیحات: این درس شامل 5 فصل می باشد که در مجموع 19 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس سرکار خانم الیاسی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

ریاضی هفتم

نام استاد : مجید اقبالی,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 24 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان اقبالی و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - شیمی هفتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 2 فصل می باشد که در مجموع 2 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هفتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.4 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

آزمون ها

ریاضی هفتم

نام استاد : مجید اقبالی,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 24 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان اقبالی و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - فیزیک هفتم

نام استاد : سرکار خانم الیاسی

توضیحات: این درس شامل 5 فصل می باشد که در مجموع 19 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس سرکار خانم الیاسی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - شیمی هفتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 2 فصل می باشد که در مجموع 2 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هفتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.4 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.