محتوای اپلیکیشن

جهت مشاهده محتوای اپ پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید

درس ها

آزمایشگاه

نام استاد : آزمایشگاه (فاقد استاد مستقیم)

توضیحات: این درس یک آزمایشگاه الکترونیک و تعاملی است که از طریق وبسایت به آن دسترسی خواهید داشت. برای این کار از طریق وبسایت به منوی آزمایشگاه مجازی مراجعه کنید و پایه مورد خود را انتخاب کنید.

ریاضی هشتم

نام استاد : مهدی عائذی,کریم مختاری,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 26 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان عائذی، مختاری و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - فیزیک هشتم

نام استاد : ناصر حلمی

توضیحات: این درس شامل 4 فصل می باشد که در مجموع 18 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای ناصر حلمی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - شیمی هشتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 3 فصل می باشد که در مجموع 5 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هشتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.6 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

تمرین ها

علوم - شیمی هشتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 3 فصل می باشد که در مجموع 5 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

ریاضی هشتم

نام استاد : مهدی عائذی,کریم مختاری,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 26 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان عائذی، مختاری و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - فیزیک هشتم

نام استاد : ناصر حلمی

توضیحات: این درس شامل 4 فصل می باشد که در مجموع 18 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای ناصر حلمی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هشتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.6 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

آزمون ها

ریاضی هشتم

نام استاد : مهدی عائذی,کریم مختاری,سهیل فرشباف تقی نژاد

توضیحات: این درس شامل 9 فصل می باشد که در مجموع 26 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. اساتید همکار در این درس عبارتند از آقایان عائذی، مختاری و فرشباف که از بهترین اساتید ریاضی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - شیمی هشتم

نام استاد : سید امیر زیتونی

توضیحات: این درس شامل 3 فصل می باشد که در مجموع 5 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای زیتونی بوده که از بهترین اساتید شیمی می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - فیزیک هشتم

نام استاد : ناصر حلمی

توضیحات: این درس شامل 4 فصل می باشد که در مجموع 18 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای ناصر حلمی بوده که از بهترین اساتید فیزیک می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

علوم - زیست و زمین شناسی هشتم

نام استاد : مهدی فلاح

توضیحات: این درس شامل 8 فصل می باشد که در مجموع 6.6 ساعت تدریس برای آنها تدارک دیده شده است. استاد همکار در این درس جناب آقای فلاح بوده که از بهترین اساتید زیست می باشند. در این خصوص تماشا و مطالعه مطالب مطرح شده در این ویدیوها برای تمامی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.