لطفا پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید :
برای مشاهده جزئیات بیشتر به اپلیکیشن مراجعه کنید
آموزش ها

جمع بندی شب امتحان حسابان
نام استاد : مهدی عائذی
جمع بندی شب امتحان شیمی
نام استاد : آقای عزیزآبادی
ترجمه و تست عربی ریاضی
نام استاد : آقای مومن زاده
بخش احتمال از کتاب آمار و احتمال
نام استاد : آقایان پوریا، صابری و عائذی
فیزیک یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای یحیوی
حسابان یازدهم ریاضی
نام استاد : آقایان پوریا، صابری و عائذی
شیمی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای عزیزآبادی
هندسه یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای شریف خطیبی
عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای مومن زاده
دین و زندگی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای اکرمی

تمرین ها

دین و زندگی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای اکرمی
فیزیک یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای یحیوی
عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای مومن زاده
شیمی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای عزیزآبادی
حسابان یازدهم ریاضی
نام استاد : آقایان پوریا، صابری و عائذی
هندسه یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای شریف خطیبی

آزمون ها

فیزیک یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای یحیوی
حسابان یازدهم ریاضی
نام استاد : آقایان پوریا، صابری و عائذی
شیمی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای عزیزآبادی
هندسه یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای شریف خطیبی
عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای مومن زاده
دین و زندگی یازدهم ریاضی
نام استاد : آقای اکرمی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شبکه دانش و پژوهش سگال می باشد