محتوای اپلیکیشن

جهت مشاهده محتوای اپ پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید

درس ها

تحلیل آزمون سنجش 30 فروردین98

نام استاد : سروش موئینی,دکتر پدرام فرهادیان,احسان عزیزآبادی فراهانی

توضیحات: تحلیل آزمون سنجش 30 فروردین98

تحلیل آزمون 24 اسفند 97

نام استاد : رضا مومن زاده

توضیحات: تحلیل آزمون 24 اسفند 97