آزمایشگاه (فاقد استاد مستقیم)


تمامی دروس آزمایشگاه به صورت تعاملی و با عملکرد دانش آموزان است و استادی به صورت مستقیم آموزش را بر عهده ندارد.

آزمایشگاه (فاقد استاد مستقیم)

تمامی دروس آزمایشگاه به صورت تعاملی و با عملکرد دانش آموزان است و استادی به صورت مستقیم آموزش را بر عهده ندارد.

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
آزمایشگاه (فاقد استاد مستقیم)

تمامی دروس آزمایشگاه به صورت تعاملی و با عملکرد دانش آموزان است و استادی به صورت مستقیم آموزش را بر عهده ندارد.