فهرست نمایندگان سگال

فهرست نمایندگان سگال
لیست نمایندگان استان خراسان رضوي

ارتباط الکترونیکی

شماره تماس

آدرس

مدیریت

نام مرکز

ردیف

05144240286

خیابان کاشف شمالی کاشفی15 نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آقای حسین پرهیزگار

کانون فرهنگی آموزش سبزوار

1

09385055546

مشهد بلوار مجد مجد25 چهارراه دوم پخش کتاب نوین

آقای ایمان کارگزار

پخش کتاب نوین

2