فهرست نمایندگان سگال

فهرست نمایندگان سگال
لیست نمایندگان استان فارس

ارتباط الکترونیکی

شماره تماس

آدرس

مدیریت

نام مرکز

ردیف

071542309152

جهرم ابتدای بلوار معلم جنب بانک انصار نمایندگی قلم چی

خانم رحیم خانلی

نمایندگی کانون فرهنگی آموزش جهرم

1

32335169 و 22355440

شیراز،خیابان معدل،نبش خیابان مشیرفاطمی

آقای عرب

کتابفروشی دنیای کتاب خرد

2

07136293121

فرهیختگان

کتابفروشی فرهیختگان

3

07132356570

شیراز،ابتدای بلواربعثت،نبش کوچه سوم

بانک کتاب صادق

بانک کتاب صادق

4

07136361105-7

شیراز جنب پل معالی آباد نبش 24متری دینکان

محمد درخشان

بانک کتاب معالی آباد

5