آزمایشگاه مجازی سگال: پایه دهم تجربی


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادوشیمی

فیزیک

مشاهده کلیه ازمایشها بازگشت به صفحه اول آزمایشگاه