آزمایشگاه مجازی سگال: پایه دوازدهم تجربی


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادوزیست شناسی

فیزیک

مشاهده کلیه ازمایشها بازگشت به صفحه اول آزمایشگاه