آزمایشگاه مجازی سگال: کل آزمایشها


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادوپایه هفتم

علوم: شیمی: اتم و الفبای مواد علوم: شیمی: مواد پیرامون ما شیمی: اصول حالات ماده علوم: فیزیک: انرژی جنبشی و پتانسیل علوم: فیزیک: پاندول فیزیک: نرخ واحد


پایه هشتم

علوم: زیست و زمین شناسی : تنظیم عصبی علوم: زیست و زمین شناسی: کانی ها علوم: شیمی: تغییر های شیمایی در خدمت زندگی علوم: شیمی: رفتار اتم ها با یکدیگر علوم: شیمی: واکنش شیمیایی و محصولات علوم: فیزیک: الکتریسیته علوم: فیزیک: نور و ویژگی های ان علوم: فیزیک: شکست نور علوم: فیزیک: ازمایشگاه خازن علوم: فیزیک: ساختار مدار دی سی علوم: فیزیک: نور و بینایی علوم: فیزیک: قانون فارادی علوم: فیزیک: اصطکاک و الکتریسیته ساکن علوم: فیزیک: مقاومت سیم


پایه نهم

علوم: فیزیک: فشار و اثار ان علوم: فیزیک: کار ، انرژی و توان علوم: فیزیک: نیرو و حرکت علوم: فیزیک:اصطکاک علوم: فیزیک: گرانش و مدار علوم: فیزیک: ازمایشگاه جاذبه علوم: فیزیک: پاندول علوم: فیزیک: حرکت پرتابه ای ریاضی: رسم خطوط ریاضی: نمودار شیب و تقاطع


پایه دهم تجربی

شیمی: کیهان زادگاه هستی شیمی: قانون بیر شیمی: غلظت شیمی: مولاریته شیمی: قطبیت مولکول شیمی: اسیدیته (بررسی pH) شیمی: واکنش شیمیایی و محصولات شیمی: پراندگی رادرفورد فیزیک: انرژی جنبشی و پتانسیل فیزیک: قانون هوک فیزیک: پاندول فیزیک: حرکت پرتابه ای


پایه دهم ریاضی

شیمی: کیهان زادگاه هستی شیمی: قانون بیر شیمی: غلظت شیمی: مولاریته شیمی: قطبیت مولکول شیمی: اسیدیته (بررسی pH) شیمی: واکنش شیمیایی و محصولات شیمی: پراندگی رادرفورد فیزیک: انرژی جنبشی و پتانسیل فیزیک: قانون هوک فیزیک: پاندول فیزیک: حرکت پرتابه ای


پایه یازدهم ریاضی

شیمی: ایزوتوپها و جرم اتمی فیزیک: ازمایشگاه خازن فیزیک: بار و میدان فیزیک: ساختار مدار دی سی فیزیک: قانون فارادی فیزیک: قانون اهم فیزیک: مقاومت سیم


پایه یازدهم تجربی

شیمی: ایزوتوپها و جرم اتمی فیزیک: ازمایشگاه خازن فیزیک: بار و میدان فیزیک: ساختار مدار دی سی فیزیک: قانون فارادی فیزیک: قانون اهم فیزیک: مقاومت سیم


پایه دوازدهم تجربی

علوم: زیست و زمین شناسی: ملکولهای اطلاعاتی زیست: بیان ژن فیزیک: ساختار مدار دی سی فیزیک: آزمایشگاه موج


پایه دوازدهم ریاضی

فیزیک: ساختار مدار دی سی فیزیک: آزمایشگاه موج